Dominee R. Kok Dominee R. Kok
 
     
 
 
Home Zijn leven Zijn werkOver hem geschreven Over deze website
 
 
 
Zijn werk - Prekenbundels
tussen 1915 en 1925 "Drietal leerredenen; over de volgende Bijbelplaatsen:
 • de onuitsprekelijke zaligheid (Jesaja 25:8)
 • kinderen Gods (Romeinen 8: 10)
 • De bewaarder Israëls (Psalm 121: 4)"
  Electr. Drukkerij L. Boerman
  Kampen
  zj.

 • download document
  NIEUW!
  tussen 1915 en 1925
  "Tweede drietal leerredenen",
  Kampen
  zj.

  72 p.

  download document
  1925
 • Afscheidspredikatie te Aagtekerke op zondag 19 juli 1925 en
 • Intreepredikatie te Gouda op zondag 26 juli 1925
  Krabbendijke,
  P.A. Snoep,
  1925.

 • download document
  NIEUW!
  1928
  "Mijn vader, mijn vader, wagen Israels en zijne ruiteren!"
  Predikatie over 2 Koningen 2: 12, uitgesproken bij het overlijden van den Weleerw. Heer Ds. H. Kievit
  Uitgever Woerden
  1928

  download document
  tussen 1930 en 1950 "Elia de man Gods" - 7 tal preken:
 • Elia, de man Gods - 1 Koningen 17:24
 • Elia op de berg Karmel - 1 Koningen 18: 38 t/m 40
 • Elia onder den jeneverboom - 1 Koningen 19: 4 t/m 8
 • Elia op den berg Horeb - 1 Koningen 19: 9c
 • Elia's bloedprediking - 1 Koningen 21: 17
 • Elia bij het sterfbed van Koning Ahazia - 2 Koningen 1: 15
 • Elia's Hemelvaart - 2 Koningen 2: 11 t/m 14
  Drukkerij "Zuid-Friesland" te Lemmer
  Zonder jaar

 • download document
  tussen 1930 en 1958 "Onze consciëntie" - drietal preken:
 • de toegeschroeide consciëntie
 • de sprekende consciëntie
 • de gereinigde consciëntie Drukkerij "Zuid-Friesland" te Lemmer
  Zonder jaar

 • download document
  Rond 1945 "De Ontwaakte Boaz", viertal leerredenen uit het boek Ruth.
  Uitgeverij J.P. van den Tol,
  Dordrecht,
  Ong. 1945
  91 blz.
  Geb.

  download document
  Rond 1945 “Nederlands opkomst uit de zee van het Oorlogswee”
  Matthéüs 12: 41
  Uitgave: Fa. W.A.F. Koopman, drukkerij “Zuid-Friesland”
  Lemmer

  download document
  NIEUW!
  1946
  "Het huis mijns Vaders - drietal preken"
 • Johannes 2: 17 - De ijver van Uw huis heeft mij verslonden
 • Lukas 13:24 - Strijdt om in te gaan door de enge poort
 • Markus 5: 22 t/m 23 - Jaïrus komen tot Jezus
  Gebr. Weststrate Uitgevers Wemeldinge
  1946

  55 p.

 • download document
  1946 "Het gezin, drietal preken"
 • het gezin, dat verwoest wordt (1 Samuël 4)
 • het gezin, dat bekeerd wordt (Maleachi 4)
 • het gezin, dat beproefd wordt ( Johannes 11: 1 t/m 11)
  Gebr. Weststrate UitgeversWemeldinge
  1946
  66 p.
 • NIEUW!
  1947
  “De Hulpe Des Geloofs”, rede uitgesproken door Ds. R. Kok Predikant der Geref. Gemeente te Veenendaal voor de Jongelingsvereeniging te Dordrecht op woensdag 26 februari 1947”,

  Uitgave Landelijk Verband van Jongelingsvereenigingen der Geref. Gemeenten in Nederland

  Gouda

  18p.

  download document
  NIEUW!
  1947
  "De raad van Bileam.
  Predicatie over Numeri 25:1-3"
  Daniël
  Gouda
  1947

  download document
  1947 "Heerlijke tijden - zestal feeststoffen bestemd voor Goede Vrijdag, Paschen, Hemelvaart en Pinksteren."
 • Jezus sterft – Lucas 23: 46
 • De opgestane Jezus – Markus 16: 9 - 11
 • Die Hem uit de dooden opgewekt heeft – Colossenzen 2: 12 - 15
 • Als Hij opgenomen wordt – Lukas 24: 50 - 53
 • De uitstorting des Heiligen Geestes – Handelingen 2: 1 - 4
 • Het hart der Pinksterlingen – Handelingen 2: 37 - 39
  Gebr. Weststrate Uitgevers
  Wemeldinge
  1947
  116 blz.
  Geb.

 • download document
  NIEUW!
  1947
  "Zoo groote zaligheid"- zestal preken:
 • Hebreeën 2: 3
 • Lukas 18: 18 t/m 27
 • Hebreeën 5: 5 t/m 9
 • 2 Petrus 1: 9 t/m 11
 • Filippenzen 2: 12 t/m 16
 • Openbaringen 14: 13
  Gebr. Weststrate Uitgevers
  Wemeldinge
  1947
  130 p.

 • download document
  1947 "Het Nieuwe leven"
  2 Adventspredikaties:
 • Het nieuwe Leven dat geopenbaard wordt - Genesis 3: 15
 • Het nieuwe Leven dat geboren wordt - Jesaja 92 Kertspredikaties:
 • Het nieuwe Leven dat gevonden wordt - Lukas 2: 15 t/m 20
 • Het nieuwe Leven dat verheerlijkt wordt - Lukas 2: 25 t/m 352 Nieuwjaarspreken:
 • Het nieuwe Leven, dat verwacht wordt - Openbaringen 1: 7 en 8
 • Het nieuwe Leven, dat gesmaakt wordt - Openbaringen 22: 1 t/m 4
  Gebr. Weststrate Uitgevers
  Wemeldinge
  1947
  125 p.
 • NIEUW!
  1948
  "Het kruisevangelie" - een achttal lijdenspredicaties:
 • Het Raadsbesluit - Matthéüs 26: 39
 • De lofzang, die gezongen wordt - Johannes 11: 43
 • Met Jezus in den hof - Matthéüs 26: 30
 • Het oordeel des doods - Matthéüs 26: 65 t/m 68
 • Tot den kruisdood verwezen - Matthéüs 27: 26
 • Drieërlei kruisdood - Lucas 23: 39 t/m 43
 • Het gescheurde voorhangsel - Markus 15: 38
 • Bij het graf van den Borg - Matthéüs 27: 57 t/m 66
  Uitgever: W.M. den Hertog,
  Utrecht
  1948
  152 p.
  gebonden

 • download document
  1950 "Dierbare beloften voor goddelozen, die verre van de gerechtigheid zijn."
 • Ezechiël 33: 11
 • Jesaja 46: 12 en 13
 • Hebreën 4: 1 t/m 3
  Drukkerij C. Stolp, Scherpenzeel
  48 p.
  1950

 • download document
  tussen 1962 en 1966 "Vragen en antwoorden bij de Heidelbergsche Catechismus en bij Bunyan's Christenreis"
  Alphen a/d Rijn
  (later door Overeem te Barneveld)

  download document
  1963-1967 Prekenserie "De Stem des Woords"
  1963-1967
  o.a in deze serie een verklaring van de Heidelberger Catechismus zondag 1-52

  download document
  1980 "De Heere zegene u." - Drie preken ten afscheid
 • Numeri 6: 24 t/m 27 - Onze afscheidspreek
 • Exodus 20: 1 en 2 - Toen sprak God…
 • Romeinen 8: 1 t/m 4 - Het wandelen naar de Geest
  Den Hertog's Uitgeverij B.V.
  Utrecht
  1980
  61 p.
  ISBN 90 3310221 8
 •  
   
       
   
  © 2023 dinekesinke.nl
  Concept en Realisatie: upMention
  Home
  Contact